26-27 stycznia - realizacja spotkań z ekspertem w Szkoła Podstawowa w Bemowie Piskim - osoba prowadząca p. Danuta Lasek

Wykład: 
Diagnozowanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.
Jak planować i realizować pracę z uczniami posiadającymi orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Rola i zadania nauczycielskiego zespołu klasowego, planowanie pracy nauczycieli z dzieckiem o określonych potrzebach edukacyjnych.
Warsztaty
- Warsztat praktyczny prezentujący nowoczesne, niestandardowe metody (zwłaszcza metody aktywne) pracy na poszczególnych przedmiotach w szkole podstawowej. Formy pracy grupowej i indywidualnej. Dobór właściwych metod pracy a sukces edukacyjny ucznia.
- Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich, w tym zespołów zadaniowych oraz współpraca nauczycieli między poszczególnymi etapami kształcenia. Jak wzmocnić współdziałanie nauczycieli przy tworzeniu i ewaluacji procesów edukacyjnych.
Ukazanie, ze proces edukacyjny, nie jest indywidualnym zadaniem każdego nauczyciela, ale leży w interesie wszystkich pracowników szkoły, głównie pracowników pedagogicznych. Uzmysłowienie, jak ważne jest przestrzeganie wspólnych ustaleń dotyczących procesów edukacyjnych, wspólna realizacja i monitorowanie ich przebiegu.